Powitanie

SPOWIEDŹ

 

DZISIAJ, POMIĘDZY ŚWIĘCENIEM POKARMÓW SPOWIADA JEDEN KAPŁAN (na zmianę z innymi) W GODZINACH 9.00 - 14.00.

Flaga Polski

 

Warto wiedzieć, chociażby podczas wszechobecnej „mody na flagę” z okazji występów polskich sportowców, że:

Flaga Polski

1. Polska Flaga państwowa to prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej i proporcji 8:5 (czyli np. o rozmiarze 80×50 cm, 160×100 cm itd.). Nie ma na niej godła ani żadnych innych znaków czy napisów.

Flaga Polski z godłem

2. Flaga państwowa z godłem to zmodyfikowana wersja Flagi państwowej – używana przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, konsulaty, porty, statki, samoloty, lotniska i inne polskie przedstawicielstwa czy instytucje za granicą.W pozostałych przypadkach oraz przez pozostałe podmioty używana powinna być tylko Flaga państwowa (patrz: punkt pierwszy).

3. Ponadto Flagą Polski nie jest płótno o barwach Rzeczypospolitej Polskiej zawierające jakiekolwiek napisy czy grafiki, oprócz bieli i czerwieni opisanej w punkcie pierwszym.

4. Znieważenie, niszczenie, uszkadzanie lub usuwanie polskiej Flagi państwowej to występek zagrożony karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku.

5. Od 2004 roku 2 maja jest w Polsce oficjalnie obchodzony jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

To nie jest Flaga Polski

To nie jest Flaga Polski

 

Powszechnie biel z czerwienią utkwiły w świadomości Polaków w 1792 roku, podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja. Wszystkie damy ubrały wówczas białe suknie przepasane czerwonymi wstęgami. Miało to nawiązać do białego orła na czerwonym tle.

Dopiero jednak 7 lutego 1831 roku, podczas obrad Sejmu Królestwa Polskiego, na wniosek Walentego Zwierkowskiego, oficjalnie ustanowiono barwy państwa i tym samym flagi narodowej. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku, potwierdzono te ustalenia. Czerwień i biel stanowiły składowe flagi polskiej. W dwa lata później, określono czerwień jako karmazyn, a w 1927 roku zmieniono odcień czerwieni na cynober.

2 maja nie jest przypadkową datą dla święta Flagi Rzeczpospolitej. Dokładnie w tym dniu w 1945 roku, polscy żołnierze zawiesili biało-czerwony sztandar na kolumnie Siegessäule w Berlinie, podczas zwycięskiej ofensywy na to miasto. 2 maja to także Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Bandera wojenna Polski

Bandera wojenna Polski

Flagę z godłem ustanowiono w 1919 roku, w celu uniknięcia nieporozumień. W Międzynarodowym Kodzie Sygnałowym stosowanym na morzu flaga biało-czerwona to flaga „H”, która mówi: „Mam pilota na statku”. By odróżnić od tego znaku polską flagę na morzu, dodano godło.

Istnieje jeszcze jedna, trzecia wersją flagi: modyfikacja flagi Polski z godłem. Dodano do niej trójkątne „języki” na wolnym liku. Jest to bandera wojenna Rzeczpospolitej Polskiej: znak okrętowy będący sztandarem okrętu i oznaczający przynależność państwową jednostek pływających marynarki wojennej.

223 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

 
223 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - niezalezna.pl
foto: wikimedia
Sejm Czteroletni po burzliwej debacie 3 maja 1791 r. przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.

Według historyka prof. Henryka Samsonowicza, Konstytucja 3 Maja stanowi ważny element pamięcizbiorowej, bez której żadna wspólnota istnieć nie może. Jego zdaniem, Polska odzyskiwała niepodległość trzykrotnie: właśnie 3 maja 1791 r. oraz 11 listopada 1918 r. i 4 czerwca 1989 r. Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 r. Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie.

„Przebieg sesji, rozpoczętej około południa, był wyreżyserowany. Na początku odczytano odpowiednio spreparowane depesze dyplomatyczne ukazujące zmieniającą się na niekorzyść Rzeczypospolitej koniunkturę relacji międzynarodowych. Sejmującym podsuwano niejako wniosek, że w tej sytuacji bezpieczeństwo państwu zapewnić może tylko jego wzmocnienie przez uchwalenie nowej formy rządu. Na polecenie króla odczytano jej projekt. Wzbudził on wiele głosów sprzeciwu" – pisze prof. Piotr Ugniewski w artykule „Jak uchwalono Konstytucję 3 Maja” opublikowanym na portalu dzieje.pl Oponenci podnosili m.in. fakt, że projekt konstytucji mówi o dziedziczności tronu, co jest niezgodnie z zaprzysiężonymi przez Stanisława Augusta paktami conventami. Wskazywali także na niezgodny z regulaminem tryb obrad nad projektem konstytucji.

„Król przemawiał trzykrotnie, wskazując pilną konieczność naprawienia dawnego ustroju. W końcu, gdy podniósł rękę na znak chęci zabrania głosu po raz czwarty, odebrano ten gest przypadkiem jako wezwanie do przyjęcia projektu przez aklamację. Co rzeczywiście w następstwie tego nieporozumienia nastąpiło. Odezwały się wtedy okrzyki "Wiwat król! Wiwat Konstytucja!". Stanisław August złożył od razu przysięgę na +Ustawę Rządową+ na ręce biskupa krakowskiego, Feliksa Turskiego” - pisze prof. Ugniewski

W pierwszych zdaniach dokumentu podkreślano jedność państwa, czego wyrazem miał być jeden rząd, skarb i armia. Artykuł pierwszy konstytucji potwierdzał dominującą rolę religii katolickiej. W drugim zaakcentowano pozycję szlachty, gwarantując jej przyznane dawniej przywileje. "Szlachtę za najpierwszych obrońców wolności i niniejszej konstytucyi uznajemy; każdego szlachcica cnocie, obywatelstwu i honorowi, jej świętość do szanowania, jej trwałość strzeżenia poruczamy, jako jedyną twierdzę ojczyzny i swobód naszych" - podkreślono w ustawie. Artykuł trzeci dokumentupotwierdzał prawo mieszczan do samostanowienia w istotnych sprawach, posiadania ziemi oraz przyjmowania ich do stanu szlacheckiego. Artykuł czwarty utrzymywał poddaństwo chłopów wobec szlachty, przyjmując jednak włościan "pod opiekę prawa i rządu krajowego", co gwarantowały umowy zawarte przez nich z właścicielami ziem. Przyznawano także wolność każdemu chłopu przybywającemu lub wracającemu po ucieczce, co miało zachęcać włościan z innych krajów do zamieszkania w Polsce.


Fot. Wikipedia

Konstytucja ustanowiła trójpodział władzy. Władzę ustawodawczą miał stanowić dwuizbowy parlament, składający się z Sejmu - 204 posłów spośród szlachty i 24 plenipotentów miast - oraz Senatu (złożonego z biskupów, wojewodów, kasztelanów i ministrów pod przewodnictwem króla), o ograniczonej roli. Funkcję wykonawczą miał sprawować król i odpowiedzialny przed Sejmem rząd, zwany Strażą Praw, który tworzył prymas oraz ministrowie policji, pieczęci (spraw wewnętrznych), skarbu, wojny i spraw zagranicznych. Król mógł powoływać ministrów, senatorów, biskupów, oficerów i urzędników, a podczas wojny był wodzem naczelnym armii. Rolę sądowniczą w państwie powierzano niezależnym trybunałom. Planowano reformę sądownictwa oraz utworzenie sądów ziemskich i miejskich, a także Trybunału Koronnego i sądów asesorskich.

Rozdział szósty dokumentu dotyczył organizacji Sejmu. Likwidował instrukcje poselskie nakładające na posłów obowiązek zajmowania stanowiska zgodnego z wolą wyborców i znosił liberum veto, wprowadzając głosowania większościowe. Kadencja miała trwać dwa lata, a posiedzenia zwoływane w zależności od potrzeb. Co 25 lat miał obradować Sejm nadzwyczajny, na którym posłowie mieli pracować nad poprawą konstytucji. Wprowadzono tron dziedziczny, likwidując wolną elekcję. Następcą tronu po Stanisławie Auguście miał być elektor saski Fryderyk August, wnuk Augusta III Sasa i jego potomkowie. Na wypadek śmierci króla lub niemożności sprawowania przez niego funkcji regencję miała sprawować Straż Praw po przewodnictwem królowej lub prymasa. Ostatni artykuł dokumentupoświęcono "sile zbrojnej narodowej", której celem miała być obrona suwerenności kraju.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja odbiło się szerokim echem w całej Europie. W opinii znawczyni XVIII-wiecznych dziejów Polski prof. Zofii Zielińskiej, Konstytucja 3 Maja stanowiła zasadniczy zwrot w porównaniu z ustrojem wcześniejszym, zdecydowanie republikańskim. Silna jak na polskie tradycje centralna władza wykonawcza, silna w niej pozycja króla, wreszcie istotne prerogatywy, jakie zachowywał władca w Sejmie, przesądzają o tym, że ustrój stworzony przez ustawę rządową możemy uznać za monarchizm, którego granice wyznaczała konstytucja, a więc za monarchizm konstytucyjny.

Nie tylko tekst ustawy rządowej, ale także okoliczności jej wprowadzenia, były przedmiotem analiz badaczy. W książce "Czy Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucję 3 Maja?" historyk epoki stanisławowskiej prof. Bartłomiej Szyndler dowodzi, że ustanowienie konstytucji odbyło się z pogwałceniem prawa i przy silnym sprzeciwie szlachty, która oprotestowała przede wszystkim pomysł zniesienia elekcji tronu poprzez zastąpienie go jego sukcesją (było to sprzeczne z umową pacta conventa, dołączoną do artykułów henrykowskich z 1573 r.).

Próba wprowadzenia konstytucji w życie została zniweczona już w połowie 1792 r. Było to związane z konfederacją targowicką (zawiązaną przez przywódców obozu magnackiego w celu przywrócenia poprzedniego ustroju Rzeczypospolitej i pod hasłami obrony zagrożonej wolności przeciwko reformom Konstytucji 3 Maja) i wkroczeniem armii rosyjskiej w granice Polski.
 
źródło: niezalezna.pl

MISJE PARAFIALNE 24 - 30 MAJA 2014 r.

PROGRAM MISJI PARAFIALNYCH 

RZESZÓW 24 – 30 MAJA 2014 r.

 

24 maja (sobota)

Godz. 16.30 – NAUKA STANOWA DLA DZIECI

Godz. 18.30 – nabożeństwo majowe

Godz. 19.00 – Msza św. z nauką misyjną

Godz. 20.00 – NAUKA STANOWA DLA MŁODZIEŻY

 

25 maja – VI niedziela Wielkanocna

Godz. 7.00 – Msza św. z nauką misyjną

NAUKA STANOWA DLA ŻON I MATEK

Godz. 9.00 – Msza św. z nauką misyjną

Godz. 10.30 – Msza św. z nauką misyjną dla dzieci

Godz. 12.00 – Msza św. z nauką misyjną

NAUKA STANOWA DLA MĘŻÓW
I OJCÓW

Godz. 15.00 – Msza św. z nauką misyjną

NAUKA STANOWA DLA ŻON I MATEK

Godz. 17.00 – Msza św. z nauką misyjną

NAUKA STANOWA DLA MĘŻÓW
I OJCÓW

Godz. 18.45 – nabożeństwo majowe

Godz. 19.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży

Godz. 20.30 – SPOTKANIE Z MARYJĄ

26 maja – poniedziałek

Godz. 6.30 i 7.00 – Msze św. (ciche) – codziennie do piątku włącznie

Godz. 9.00 – nabożeństwo przebłagalne za grzechy

Godz. 18.00 – Msza św.

Godz. 18.30 – nabożeństwo majowe

Godz. 19.00 – nabożeństwo przebłagalne za grzechy

Godz. 20.30 – SPOTKANIE Z MARYJĄ

 

27 maja (wtorek) DZIEŃ SPOWIEDZI ŚW.

Godz. 8.00 – Msza św. z nauką
o spowiedzi

SPOWIEDŹ 9.00 – 12.00 i 15.00 – 19.00

Godz. 18.30 – nabożeństwo majowe

Godz. 19.00 – Msza św. z nauką misyjną

SPOTKANIE Z OSOBAMI ŻYJĄCYMI
W ZWIĄZKACH NIESAKRAMENTALNYCH

Godz. 20.30 – SPOTKANIE Z MARYJĄ

 

28 maja (środa)

Godz. 8.00 – 9.00 – SPOWIEDŹ DLA CHORYCH

Godz. 9.00 – Msza św. dla chorych

SPOWIEDŹ MISYJNA CHORYCH PO DOMACH

Godz. 16.30 – Msza św. KOMUNIA MISYJNA DZIECI

Godz. 18.30 – nabożeństwo majowe

Godz. 18.45 – Msza św. z nauką misyjną
o rzeczach eschatologicznych

 

29 maja (czwartek)

Godz. 9.00 – Msza św. – Odnowa ślubów małżeńskich

Godz. 18.30 – nabożeństwo majowe

Godz. 19.00 – Msza św. – Odnowa ślubów małżeńskich

Godz. 20.00 – Msza św. – KOMUNIA MISYJNA GIMNAZJALISTÓW
I MŁODZIEŻY STARSZEJ

 

30 maja (piątek)

Godz. 9.00 – Msza św. z nauką misyjną –KOMUNIA MISYJNA RODZIN

Godz. 16.30 – BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

Godz. 18.30 – nabożeństwo majowe

Godz. 19.00 – Msza św. z nauką misyjną – KOMUNIA MISYJNA RODZIN

                  

ZAKOŃCZENIE MISJI ŚW.

 

 

 

 

„Nie zatwardzajcie serc, zbawienia nadszedł czas, Jezus puka do drzwi, może ostatni raz…”

 

stat4u

Reklamy ukazujące się w serwisie są
częścią statystyk STAT4U.
Parafia Katedralna nie ponosi
odpowiedzialności za ich treść.

Dziś jest: 12.08.2020. Joomla 2.5 templates. Parafia Katedralna Rzeszów 2012. Przygotowanie strony: zikomp. Redaktor: X.Bogusław.